گفتگوی مجنون با خدا

یک شبی مجنون نمازش را شکست/
بی وضو در کوچه لیلا نشست/