؟
(46.48%) 344
استقلال
(53.51%) 396
پرسپولیس

تعداد شرکت کنندگان : 740